IMYIZERERE SHINGIRO Y’ITORERO RYA PENTEKOTE RYO MU RWANDA (ADEPR)

Yanditswe kuya 3-06-2014 na fils

1. Ryemera kandi ritunzwe n’Ibyanditswe Byera aribyo JAMBO RY’IMANA : Bibliya Yera n’agakiza gaheshwa no kwizera n’imyifatire myiza y’ltorero n’iy’umukristo wese ku giti cye. 2Tim.3:15-16 ; 2Pet.1:21 ; Ibyak.4:12

2. Ryemera Imana imwe rukumbi ishobora byose, iriho, ihoraho uhereye iteka ryose, kandi izahoraho iteka ryose, Umuremyi w’ijuru n’isi. Guteg. 6:4 ; Zab.90:2 ; Kuva 3:14

3. Ryemera kugwa k’umuntu waremwe atunganye n’umuziranenge, ariko waguye mu byaha kubw’ubushake bwe. Itang.1:26-31 ; 3:17 ; Rom. 5:12-21

4. Ryemera Yesu Kristo nk’Umukiza w’ukuri w’ibyaha byacu kandi n’umuhuza w’abari mu isi n’Imana, kandi ko yabyawe n’umwari Mariya mu buryo bw’Umwuka Wera. Luka1:31, 35 ; Gal. 4:4. Ryemera n’urupfu rwe no kuzuka kwe no gucungurwa guheshwa n’amaraso ye. Rom.10:8-15 ; lKor. 15:3-4 ; Tit. 2:11 ; 3:5-7

5. Ryemera umubatizo wo mu mazi menshi utegetswe ku bamaze kwihana no kwakira Yesu Kristo nk’Umukiza n’Umwami wabo. Mat.28:19 ; Mark. 16:16 ; Ibyak. 10:17-48

6. Ryemera umubatizo w’Umwuka Wera. Ibyak. 2:4-8 ; 10:44-46 ; 19:6

7. Ryemera impano zose z’Umwuka Wera, n’ubuyobozi bwose bwose bw’imirimo y’ltorero nk’uko buvugwa mu Isezerano Rishya. Ef.4 :11-12 ; 1Kor. 12:1-31

8. Ryemera ubwere bw’ubugingo (mu bitekerezo, mu magambo no mu myifatire) mu kumvira itegeko ry’Imana "Mube abera ». 1Pet.1 :15-16 ; 1 Tes.5:23-24 ; Heb. 12:14 ;

9. Ryemera ko Imana ikiza indwara mu buryo bw’igitangaza, ni ukuvuga gukirishwa igitambo cya Yesu ku musaraba. Yes. 53:4-5 ; Mat. 8 :16-17 ; Mark. 16:16-17 ; Yak. 5:14 ; 1Pet. 2:24

10. Ryemera Ifunguro Ryera rikurikije urugero Kristo yahaye abigishwa be : Umutsima nk’urwibutso rw’umubiri we, n’igikombe nk’urwibutso rw’amaraso ye y’Isezerano Rishya ku bizera bose kugeza ku kugaruka k’Umwami wacu. Luk.22 : 14-20 ; Mat.26:26 ; 1Kor.11:23-32.

11. Ryemera kugaruka kwa kabiri k’Umwami wacu Yesu Kristo mbere y’ubwami bw’imyaka igihumbi (aje kujyana umugeni we). Ni ibyiringiro by’umugisha imbere y’uwizera wese. 1lKor.15:20-24 ; 1Tes. 4:13-17 ; Ibyah.20:4-5

12. Ryemera no kugaruka kwa Yesu aje gucira imanza abazima n’abapfuye. Ryemera n’igihano cy’iteka cy’abatanditse mu gitabo cy’ubugingo. Ibyak. 10:42 ; Mat. 25:46 ; Ibyah.20:11-15ANDIKA ICYO UTEKEREZA


IBITEKEREZO


ADEPR TweetsADEPR Facebook