Ubwami bw’Imana Ubwami bw’Imana "Ijuru" - Pastor Emmanuel Ndayambaje

Yanditswe kuya 14-07-2015 na Emmanuel

Twebwe abasiganirwa Aho dutegekwa Twiteguye ururembo Tuza gutahamo ... (400 Gushimisha Imana)

Mbese ko tuvuga ko turi abagenzi mu isi, twizera neza ko koko ijuru ririho ? Ikibihamya ni uko mu ijuru havuye Yesu kandi yanasubirayo akavuga ko agiye kudutegurira aho tuzabana nawe. Intumwa kandi nazo zabonye Yesu azamuka, arenga bakimureba, abo kandi bari baranahishuriwe Yesu yambaye ubwiza ubwo Mose na Eliya bari babagendereye. Birakwiye buri gihe ko tugira uguterana kwera, kuko tuba tuje kumva amabwiriza y’iwacu.

Heb.12:18-24

" Ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n’umwijima w’icuraburindi n’umuyaga w’ishuheri, ... Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n’ururembo rw’Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry’abamarayika batabarika, n’Itorero ry’abana b’impfura banditswe mu ijuru, mwegereye n’Imana umucamanza wa bose n’imyuka y’abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w’isezerano rishya, mwegereye n’amaraso aminjagirwa, avuga ibyiza kurusha aya Abeli. "

Ijuru tuzabamo ntabwo ari irizabaho nyuma ahubwo ririho, hariyo Imana, Ibizima, Abaserafi, imfura Yesu yazukanye. Ubwo dufite ibyo byiringiro, ntibidukwiye kwiganyira iby’ibihe kuko dufite Data utumenyera ibyo byose ! Matayo 6:31 "Nuko ntimukiganyire mugira ngo ’Tuzarya iki ?’ Cyangwa ngo ’Tuzanywa iki ?’ Cyangwa ngo ’Tuzambara iki ?’. Iri ni itangazo rireba abana b’Imana, si ibya bose.

Imana yagaragaje ko ari Umubyeyi rwose, cyane ku Bisiraheli mu butayu. Imana yifitiye icyizere niyo mpamvu yatubwiye ngo dusabe ibyo kurya byacu by’umunsi, ifite ibya buri munsi byihariye. Data azi ibidukwiriye, bakundwa si ibyacu kwiganyira iby’ino aha.

Heb.11:13-16

" Abo bose bapfuye bacyizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n’abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ari yo yo mu ijuru. Ni cyo gituma Imana idakorwa n’isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu."
Gakondo twavuyemo tuba tugituranye nayo, gusubirayo biroroshye, ijuru naryo riri hafi yacu, ni ahacu guhitamo. Abantu nubwo baba basuzuguritse, ariko bashobora kuba abadateye isoni Imana kubw’ukwizera kwabo, halleluya !

Heb.11:35-40

"Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse. Abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y’imbohe. Bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z’intama n’iz’ihene, banyazwe byose, bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe, n’isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo ! Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga, no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza ku bwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. "

Aba bose ni abahamya b’Ubwami, kandi nabo baratugose. Yobu yubahaga Imana, Imana ikamwiratira ko ayubaha nubwo yakira nubwo yakena. Satani we yibwiraga ko ayubaha kubw’ibyo atunze, Imana imwemerera kubikoraho ariko asanga yibeshye ; noneho ahabwa no gukora ku mubiri we arahumana rwose pe... (hari ababeshya ko umuntu w’Imana adahura n’ibibazo by’indwara n’ubukene !), kugera aho n’umugore we amuhinduka ariko ahamya ko naho yapfa azapfa akiyiringiye, ahamya ko na nyuma yo kubora azabona Imana ye.

Pawulo yari intwari, ntiyacaga iruhande rw’ukuri. Gal.6:14 (Ariko jyeweho sinkiratana ikindi, keretse umusaraba w’Umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby’isi bimbera nk’ibibambwe, nanjye nkabera iby’isi nk’ubambwe.)

Hari ibyo Paulo yabambye :

2Abakorinto 11:21... " Ibyerekeye ibyo bigawa, ni koko twabigizemo intege icyo undi wese ahangara gukora (ibi mbivuze nk’umupfu) nanjye nagihangara. Mbese abo si Abaheburayo ? Nanjye ni uko. Si Abisirayeli ? Nanjye ni uko. Si urubyaro rwa Aburahamu ? Nanjye ni uko. Si abakozi ba Kristo bagabura ibye ? (Noneho ndavuga nk’umusazi), ndabarusha. Mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y’imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero : kenshi nari mu kaga k’urupfu. ... mu miruho n’imihati. Mba maso kenshi, ngira inzara n’inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n’imbeho, nambara ubusa".

Paulo yari yarabambye kamere y’amoko. Ntawe ukwiye kwirata icyo aricyo, nubwo yari yarize amashuri akomeye yo mu Bugiriki kandi nabyo ntiyabyirase, akorera urukiko rw’ikirenga, agira irangamuntu y’umuroma, yari umuyahudi w’umwimerere, ariko ibyo byose ntibyagira agaciro ; agakubitwa azira Kristo kandi nta muroma byari byemewe ko akubitwa ; ariyoroshya kubwa Kristo ! Dufite ibyo twakwirata, ariko Yesu yaradufashe, halleluya !

Paulo yatangaga ibye kugira ngo akorere Kristo ntiyite ku mashuri ye akadoda amahema ! Aho waba uri hose, ibiro wakwicaramo byose, umenye ko Kristo arusha abo ukorera gukomera.

Daniel yari umunyepolitiki ukomeye ariko arakiranuka ntiyabonekwaho n’ikosa na rimwe. Obadia nawe yubahaga Imana nubwo yakoraga imirimo kwa Yezebeli ahari ibigirwamana magana inani. Niwe wahishe abahanuzi bagiye kwicwa akabagaburira. Umupfakazi we niwe wa mugore wagiye kwa Elisa atabaza kubera amadeni, Imana iramutabara, halleluya ! Ntuzitwaze shobuja n’ibindi ibyo aribyo byose wakoramo ngo ukiranirwe, ntibikabe.
Kornelio yari umusirikare ufite umutwe w’abasirikare ayoboye, ariko agakiranuka. Ubwiza bwawe ntibwakakubereye icyo kwiratwa ngo kirute ubugingo bwawe, nyamara Esther yubashye Imana !

2Abakorinto 6:14

"Ntimwifatanye n’abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite ? Cyangwa umucyo n’umwijima byabana bite ? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali, cyangwa uwizera n’utizera bafitanye mugabane ki ? Mbese urusengero rw’Imana rwahuza rute n’ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw’Imana ihoraho ? Nk’uko Imana yabivuze iti"Nzatura muri bo ngendere muri bo, Nzaba Imana yabo na bo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya ba bandi, Mwitandukanye ni ko Uwiteka avuga, Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Nanjye nzabakira, Kandi nzababera So, Namwe muzambere abahungu n’abakobwa, Ni ko Uwiteka Ushoborabyose avuga. "

Ubwo turi ab’ijuru twitandukanye n’isi !ANDIKA ICYO UTEKEREZA


IBITEKEREZO


ADEPR TweetsADEPR Facebook